ความกว้างโบลิงเจอร์แบนด์ (BBW)

Bollinger Bands Width (BBW) เป็นอินดิเคเตอร์วิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้มาจากอินดิเคเตอร์มาตรฐาน Bollinger Bands โดย Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์วัดความผันผวน ซึ่งจะทำการสร้างแถบของสามเส้นซึ่งถูกพล็อตเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์ โดย Middle Line ตามปกติ คือ Simple Moving Average แบบ 20 วัน และโดยปกติ Upper และ Lower Bands คือ 2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเหนือ และใต้ SMA (Middle Line) Bollinger Bands Width ทำหน้าที่เป็นตัววัดเชิงปริมาณของความกว้างระหว่าง Upper และ Lower Bands โดย BBW สามารถถูกใช้ในการระบุสัญญาณการเทรดในบางกรณี

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Bollinger Bands Width (BBW)th
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
2
1
2