RicardoSantos

FunctionPatternDecomposition

Library "FunctionPatternDecomposition"
Methods for decomposing price into common grid/matrix patterns.

series_to_array(source, length) Helper for converting series to array.
  Parameters:
    source: float, data series.
    length: int, size.
  Returns: float array.

smooth_data_2d(data, rate) Smooth data sample into 2d points.
  Parameters:
    data: float array, source data.
    rate: float, default=0.25, the rate of smoothness to apply.
  Returns: tuple with 2 float arrays.

thin_points(data_x, data_y, rate) Thin the number of points.
  Parameters:
    data_x: float array, points x value.
    data_y: float array, points y value.
    rate: float, default=2.0, minimum threshold rate of sample stdev to accept points.
  Returns: tuple with 2 float arrays.

extract_point_direction(data_x, data_y) Extract the direction each point faces.
  Parameters:
    data_x: float array, points x value.
    data_y: float array, points y value.
  Returns: float array.

find_corners(data_x, data_y, rate) ...
  Parameters:
    data_x: float array, points x value.
    data_y: float array, points y value.
    rate: float, minimum threshold rate of data y stdev.
  Returns: tuple with 2 float arrays.

grid_coordinates(data_x, data_y, m_size) transforms points data to a constrained sized matrix format.
  Parameters:
    data_x: float array, points x value.
    data_y: float array, points y value.
    m_size: int, default=10, size of the matrix.
  Returns: flat 2d pseudo matrix.

ไลบรารีไพน์

จิตวิญญาณที่แท้จริงของ TradingView ผู้เขียนได้ตีพิมพ์รหัส Pine นี้เป็นไลบรารีโอเพนซอร์ซเพื่อให้โปรแกรมเมอร์คนอื่น ๆ จากชุมชนของเราสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ไลบรารีนี้เป็นการส่วนตัวหรือในสิ่งพิมพ์โอเพนซอร์สอื่น ๆ แต่นำรหัสนี้มาใช้ซ้ำในสิ่งพิมพ์จะถูกควบคุมโดย กฎของบ้าน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการใช้ไลบรารีนี้หรือไม่?

คัดลอกข้อความไปยังคลิปบอร์ดแล้ววางลงในสคริปต์ของคุณ