RicardoSantos

SignalProcessingClusteringKMeans

Library "SignalProcessingClusteringKMeans"
K-Means Clustering Method.

nearest(point_x, point_y, centers_x, centers_y) finds the nearest center to a point and returns its distance and center index.
Parameters:
 • point_x: float, x coordinate of point.
 • point_y: float, y coordinate of point.
 • centers_x: float array, x coordinates of cluster centers.
 • centers_y: float array, y coordinates of cluster centers.
  @ returns tuple of int, float.


bisection_search(samples, value) Bissection Search
Parameters:
 • samples: float array, weights to compare.
 • value: float array, weights to compare.
Returns: int.

label_points(points_x, points_y, centers_x, centers_y) labels each point index with cluster index and distance.
Parameters:
 • points_x: float array, x coordinates of points.
 • points_y: float array, y coordinates of points.
 • centers_x: float array, x coordinates of points.
 • centers_y: float array, y coordinates of points.
Returns: tuple with int array, float array.

kpp(points_x, points_y, n_clusters) K-Means++ Clustering adapted from Andy Allinger.
Parameters:
 • points_x: float array, x coordinates of the points.
 • points_y: float array, y coordinates of the points.
 • n_clusters: int, number of clusters.
Returns: tuple with 2 arrays, float array, int array.

ไลบรารีไพน์

จิตวิญญาณที่แท้จริงของ TradingView ผู้เขียนได้ตีพิมพ์รหัส Pine นี้เป็นไลบรารีโอเพนซอร์ซเพื่อให้โปรแกรมเมอร์คนอื่น ๆ จากชุมชนของเราสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ไลบรารีนี้เป็นการส่วนตัวหรือในสิ่งพิมพ์โอเพนซอร์สอื่น ๆ แต่นำรหัสนี้มาใช้ซ้ำในสิ่งพิมพ์จะถูกควบคุมโดย กฎของบ้าน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการใช้ไลบรารีนี้หรือไม่?

คัดลอกข้อความไปยังคลิปบอร์ดแล้ววางลงในสคริปต์ของคุณ