BangkokBizNewsBangkokBizNews

“TEAMG”เซ็นสัญญา 9 โครงการใหม่ มูลค่า 472 ล้าน

“TEAMG”เซ็นสัญญาควบคุมงานก่อสร้างและงานออกแบบ 9 โครงการใหม่ จากการถไฟฯ การไฟฟ้านครหลวง การประปา และ กรมชลประทาน ประจำเดือนส.ค.-ต.ค.2565 มูลค่ารวมกันกว่า 472 ล้าน

นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนส.ค.-ต.ค.2565 บริษัทได้ลงนามสัญญาโครงการใหม่ที่สำคัญ จำนวน 9 รายการ วงเงินรวม 472 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ผู้ว่าจ้างได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2. สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนอรุณอัมรินทร์ฯ บรมราชชนนีและ พรานนก โดยบริษัท และ บริษัท เอทีทีคอนซัลแตนท์ จำกัด มีการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้ว่าจ้าง

3. สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรีและถนนติวานนท์โดยบริษัท และ บริษัทเอทีทีคอนซัลแตนท์ จำกัด มีการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้ว่าจ้าง

4.สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือและให้ค าปรึกษาในการบริหารจัดการหลังการจัดตั้ง/ร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของการประปานครหลวง โดยบริษัท มีการประปานครหลวง เป็นผู้ว่าจ้าง

5. สัญญาจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยบริษัท และ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด มีกรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ เป็นผู้ว่าจ้าง 6. สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด มีกรมชลประทาน เป็นผู้ว่าจ้าง

7. สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด มีกรมชลประทาน เป็นผู้ว่าจ้าง 8. สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนมูลบน จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด มีกรมชลประทาน เป็นผู้ว่าจ้าง

9. สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบริษัทวิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด มีกรมชลประทาน เป็นผู้ว่าจ้าง