BangkokBizNewsBangkokBizNews

บล.ไอร่า ประกาศชัดไม่ได้รับผลกระทบ 'MORE' การันตีสินทรัพย์ปลอดภัย 100%

บล.ไอร่า ประกาศย้ำชัดไม่ได้รับผลกระทบกรณีธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE โดยบริษัท มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ก.ล.ต. พร้อมการันตีสินทรัพย์ปลอดภัย100%

จากกรณีธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE ที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง ทางบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ทำจดหมายเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสื่อมวลชน ถึงกรณีดังกล่าวว่า บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่าบริษัทไม่มีการนำทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี (TCH) โดยที่ลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอมให้ดำเนินการ

BangkokBizNews

ทั้งนี้ บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัทอย่างชัดเจน

จึงอยากจะตอกย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่าทรัพย์สินของทุกท่านปลอดภัย และไม่ได้รับผลกระทบใดๆ อย่างแน่นอน ทั้งนี้ท่านสามารถทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามปกติ

พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศิลาวงษ์