สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

72
หุ้น
613073.125B
เงินทุนของตลาด
1.061M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.04%
เปลี่ยนแปลง
−4.66%
ประสิทธิภาพ เดือน
+14.30%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.51%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม