อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
61.163B-7.88%3.998Mบริการเชิงพาณิชย์23
748.572B-4.33%15.347Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
67.560B-4.57%5.028Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
154.980B-3.51%5.875Mระบบขนส่ง14
173.955B-3.84%8.656Mระบบขนส่ง21
34.116B-3.19%1.270Mสาธารณูปโภค10
18.753B-4.69%7.541Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
233.140B-3.48%9.059Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
213.630B-5.04%6.815Mการค้าปลีก37
82.482B-2.60%2.465Mการผลิตของผู้ผลิต31
16.221B-2.60%2.685Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
410.474B-6.47%17.404Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
553.843B-3.90%13.739Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
836.440B-3.30%8.327Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ368
122.822B-3.21%17.158Mบริการผู้บริโภค29
85.696B-2.86%1.594Mการผลิตของผู้ผลิต28
644.122B-2.81%14.794Mบริการผู้บริโภค18
117.382B-2.25%10.376Mบริการผู้บริโภค21
2.419B-2.41%779.562Kการค้าปลีก4
85.539B-3.58%3.142Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
71.917B-4.77%5.323Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
422.934B-3.90%2.400Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
4.481B-0.36%1.367Mแร่พลังงาน14
5.939B-1.38%524.710Kบริการเชิงพาณิชย์10
65.213B-2.82%2.343Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
71.026B-4.68%3.881Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
86.233B-4.22%13.079Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
80.669B-2.85%2.206Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
2.890B-6.27%246.252Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
129.098B-4.23%3.936Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
9.631B-6.19%11.310Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
520.673B-3.30%6.580Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
14.888B-3.98%9.163Mการค้าปลีก5
68.585B-3.02%3.217Mการค้าปลีก5
119.982B-4.43%17.679Mการค้าปลีก6
1763.123B-3.20%2.415Mสาธารณูปโภค92
223.111B-3.75%3.284Mการผลิตของผู้ผลิต39
127.595B-3.79%3.671Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์39
157.725B-2.55%1.823Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
95.189B-2.73%2.684Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
22.092B-4.01%863.148Kบริการการกระจายสินค้า10
20.500B-4.69%5.698Mการค้าปลีก3
111.047B-4.22%3.557Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
58.616B-2.72%1.725Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม35
128.605B-5.22%2.444Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
839.054B-3.76%13.415Mการเงิน82
354.792B-4.58%16.757Mการเงิน230
159.584B-4.76%1.741Mบริการเชิงพาณิชย์4
50.954B-4.88%3.863Mบริการการกระจายสินค้า8
345.308B-2.86%9.102Mการค้าปลีก11
198.351B-3.55%9.638Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
64.924B-2.67%3.132Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
135.646B-2.40%1.228Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
17.957B-3.38%844.768Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
104.427B-3.70%2.477Mสาธารณูปโภค18
28.816B-3.10%1.364Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
333.003B-4.62%7.772Mการค้าปลีก3
113.615B-2.18%2.926Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
84.165B0.12%3.235Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
172.028B-2.66%9.125Mบริการผู้บริโภค20
684.665B-3.86%7.265Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
369.953B-3.27%6.650Mการผลิตของผู้ผลิต12
392.144B-3.41%3.252Mการผลิตของผู้ผลิต69
113.249B-4.49%1.298Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
1057.935B-3.92%12.852Mบริการทางด้านเทคโนโลยี115
195.825B-4.76%1.526Mการเงิน16
1131.346B-3.97%18.219Mแร่พลังงาน35
1657.523B-3.70%13.055Mการค้าปลีก27
2835.215B-4.77%6.953Mบริการทางด้านเทคโนโลยี103
491.655B-3.04%9.856Mการเงิน49
494.306B-4.33%3.318Mการเงิน120
179.984B-2.79%5.651Mอื่นๆ2822
207.731B-4.40%4.868Mการเงิน27
2322.710B-3.66%24.707Mการเงิน63
1473.526B-1.61%15.737Mการสื่อสาร21
455.615B-3.61%5.609Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
25.635B0.31%1.271Mระบบขนส่ง53
213.114B-4.31%30.748Mบริการผู้บริโภค1
75.643B-5.43%4.239Mบริการการกระจายสินค้า9
1449.280B-2.70%3.421Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ196
87.531B-2.67%1.413Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ40
20.595B-2.10%424.978Kการผลิตของผู้ผลิต24
690.987M-0.84%931.895Kอื่นๆ11
333.477B-2.88%1.582Mบริการเชิงพาณิชย์127
39.326B-4.43%874.442Kการผลิตของผู้ผลิต17
495.982B-5.26%15.156Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
114.776B-3.05%2.053Mบริการผู้บริโภค33
1252.527B-3.85%4.881Mการเงิน29
36.729B-3.53%6.995Mการผลิตของผู้ผลิต9
522.453B-3.73%10.022Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
331.143B-5.55%9.037Mแร่พลังงาน94
126.749B-7.33%7.532Mแร่พลังงาน14
112.543B-4.63%12.804Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม47
278.454B-2.01%3.991Mบริการผู้บริโภค54
7.634B-0.15%1.593Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
230.749B-4.15%6.560Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
17.705B-4.67%260.937Kระบบขนส่ง11
2593.354B-4.94%47.373Mบริการทางด้านเทคโนโลยี149
27.435B-2.61%777.267Kบริการเชิงพาณิชย์26
164.677B-2.53%5.706Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1948.539B-2.77%13.075Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ157
103.524B-5.60%2.737Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
205.236B-6.42%11.771Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
270.658B-4.69%1.969Mการเงิน46
12.238B-1.96%673.479Kบริการผู้บริโภค6
21.889B-2.74%2.318Mบริการผู้บริโภค8
18.008B-2.35%463.317Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
327.193B-3.43%5.266Mระบบขนส่ง7
87.474B-2.68%3.365Mการเงิน47
1360.828B-5.41%3.629Mการเงิน220
131.436B-2.76%5.011Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
754.867B-3.03%3.216Mการเงิน290
412.288B-4.35%7.266Mบริการผู้บริโภค49
46.017B-3.43%1.429Mการเงิน61
1313.241B-4.76%20.509Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์74
68.882B-2.16%2.103Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
64.848B-3.64%1.467Mการเงิน15
370.694B-3.40%3.069Mการค้าปลีก57
74.684B-2.40%5.501Mการสื่อสาร25
142.917B-3.25%21.587Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
1385.648B-6.17%70.011Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
2.588B-2.73%456.510Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
301.948B-3.21%7.954Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
50.938B-2.80%983.887Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
58.515B-3.76%1.092Mระบบขนส่ง21
234.924B-2.92%3.876Mการผลิตของผู้ผลิต37
64.426B-4.75%942.503Kสาธารณูปโภค16
107.124B-2.68%2.392Mบริการการกระจายสินค้า49
904.696B-2.94%5.210Mการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ