อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
51.836B2.18%1.814Mบริการเชิงพาณิชย์23
602.538B1.14%13.156Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
62.362B-0.73%3.889Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
168.338B-0.42%2.102Mระบบขนส่ง13
87.760B3.96%23.293Mระบบขนส่ง20
27.401B0.33%563.839Kสาธารณูปโภค9
11.675B2.31%2.244Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
228.315B2.00%3.844Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
193.098B1.76%4.467Mการค้าปลีก36
79.948B2.47%1.415Mการผลิตของผู้ผลิต30
15.309B1.53%1.415Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
357.841B1.53%6.294Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
509.349B1.08%8.781Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1011.052B-0.25%3.125Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ367
108.335B2.70%9.665Mบริการผู้บริโภค27
106.115B1.15%1.242Mการผลิตของผู้ผลิต28
685.014B1.15%5.165Mบริการผู้บริโภค18
92.701B2.46%7.343Mบริการผู้บริโภค20
2.149B8.46%2.024Mการค้าปลีก4
80.861B0.82%1.651Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
75.841B0.45%3.147Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
342.022B0.70%5.643Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
3.064B-1.33%658.644Kแร่พลังงาน13
4.408B-0.68%440.049Kบริการเชิงพาณิชย์9
79.949B1.75%1.117Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
69.990B-0.97%2.338Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
76.174B0.05%9.280Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
71.018B1.65%1.114Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
3.808B-2.48%157.474Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
129.648B1.05%1.953Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
4.467B1.96%5.672Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
578.646B0.49%3.254Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
11.715B2.09%12.387Mการค้าปลีก4
79.858B-0.67%2.570Mการค้าปลีก5
125.638B0.33%5.310Mการค้าปลีก6
1603.042B0.91%1.274Mสาธารณูปโภค91
213.319B0.66%1.391Mการผลิตของผู้ผลิต39
123.833B1.78%2.257Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
158.722B0.32%1.240Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
105.172B0.38%1.180Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
20.546B1.24%409.406Kบริการการกระจายสินค้า10
20.236B-0.75%2.233Mการค้าปลีก3
112.410B1.33%1.943Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
53.078B1.81%870.285Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
119.808B-0.16%1.083Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
848.897B0.21%4.223Mการเงิน85
304.879B2.05%9.690Mการเงิน229
164.638B1.75%846.589Kบริการเชิงพาณิชย์3
40.017B3.48%2.981Mบริการการกระจายสินค้า8
389.053B-0.08%6.666Mการค้าปลีก11
220.624B0.78%3.941Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
63.671B0.75%1.826Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
136.824B1.01%735.273Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร29
16.820B1.11%704.291Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
99.068B1.05%968.721Kสาธารณูปโภค19
23.668B1.56%789.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
368.832B-0.58%3.841Mการค้าปลีก3
103.884B-0.06%2.395Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
76.395B0.90%1.352Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
133.660B4.92%9.566Mบริการผู้บริโภค21
707.270B0.85%3.194Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
234.278B-0.07%1.924Mการผลิตของผู้ผลิต11
419.034B0.23%1.585Mการผลิตของผู้ผลิต70
117.282B-0.30%765.413Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1123.979B-0.11%4.936Mบริการทางด้านเทคโนโลยี115
190.331B-0.16%1.077Mการเงิน16
893.860B2.30%8.900Mแร่พลังงาน33
2047.228B0.60%6.802Mการค้าปลีก26
3188.969B1.05%5.523Mบริการทางด้านเทคโนโลยี100
468.389B1.20%3.202Mการเงิน45
476.666B1.49%1.310Mการเงิน123
164.484B0.99%2.664Mอื่นๆ2802
162.556B1.74%2.651Mการเงิน26
1769.257B2.25%14.004Mการเงิน64
637.533B-0.51%15.384Mการสื่อสาร19
540.627B-0.26%2.174Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
20.837B0.82%1.477Mระบบขนส่ง51
78.828B0.24%1.044Mบริการการกระจายสินค้า9
1505.229B-0.28%1.963Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ197
92.621B-0.12%574.223Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ40
17.566B-0.27%267.034Kการผลิตของผู้ผลิต24
907.227M0.22%3.709Mอื่นๆ11
335.891B1.63%1.057Mบริการเชิงพาณิชย์134
37.677B0.59%531.081Kการผลิตของผู้ผลิต16
505.222B3.45%9.433Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
315.132B1.58%7.538Mบริการผู้บริโภค37
1081.056B-0.39%2.628Mการเงิน30
29.054B1.12%2.730Mการผลิตของผู้ผลิต9
436.917B0.46%3.542Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
278.768B3.57%6.193Mแร่พลังงาน93
110.930B1.16%3.813Mแร่พลังงาน14
83.789B0.54%7.453Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม48
275.744B2.18%2.974Mบริการผู้บริโภค53
7.235B0.33%1.177Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
244.888B2.01%2.489Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
12.067B5.57%194.107Kระบบขนส่ง11
3014.938B0.80%13.055Mบริการทางด้านเทคโนโลยี149
24.890B2.54%620.397Kบริการเชิงพาณิชย์26
105.071B0.28%3.140Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2070.712B-1.15%11.262Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ161
115.447B0.76%1.249Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
258.919B2.74%6.764Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
227.386B-0.18%1.375Mการเงิน47
10.986B4.89%402.910Kบริการผู้บริโภค6
21.953B-0.06%1.131Mบริการผู้บริโภค8
14.985B0.94%268.987Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
324.739B-0.15%1.946Mระบบขนส่ง7
65.559B1.70%1.204Mการเงิน48
1135.098B2.36%2.350Mการเงิน220
152.543B1.19%2.793Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
585.540B1.63%2.166Mการเงิน285
398.765B1.10%3.556Mบริการผู้บริโภค47
34.637B-0.24%613.212Kการเงิน60
1404.955B-0.28%8.749Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
70.238B0.22%1.017Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
48.877B2.42%2.658Mการเงิน15
395.276B-0.21%2.338Mการค้าปลีก58
58.139B2.53%3.105Mการสื่อสาร22
118.147B1.46%12.558Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1595.141B1.14%18.782Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
2.234B1.63%161.657Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
284.463B0.89%3.413Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
27.053B-0.15%964.938Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
80.827B-0.68%791.565Kระบบขนส่ง23
222.255B-0.23%1.432Mการผลิตของผู้ผลิต37
61.335B-0.28%936.549Kสาธารณูปโภค15
109.540B-0.08%974.665Kบริการการกระจายสินค้า50
418.558B1.25%1.848Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ