สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

7
หุ้น
116.258B
เงินทุนของตลาด
299.708K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.47%
เปลี่ยนแปลง
+2.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
+37.47%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.51%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
เสื้อผ้า/รองเท้า91.732B EUR3.66%1.19%1.97M3
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์19.971M EUR1.93%0.00%931
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์24.066B EUR2.98%0.56%5171
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม10.461M EUR0.14%122.328K1
ยาสูบ430.031M EUR2.90%0.86%7.954K1