สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

19
หุ้น
28.465B
เงินทุนของตลาด
7.691M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.74%
เปลี่ยนแปลง
−2.93%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.61%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.38%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม