สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

3
หุ้น
4.684B
เงินทุนของตลาด
2.894K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
0%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.14%
ประสิทธิภาพ ปี
+23.29%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม