สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

54
หุ้น
17.389B
เงินทุนของตลาด
725.703K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.53%
เปลี่ยนแปลง
−3.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.45%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.05%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม