สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

5
หุ้น
308.189M
เงินทุนของตลาด
390
ปริมาณการซื้อขาย
−0.05%
เปลี่ยนแปลง
+3.33%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.07%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.93%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม