อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4762.293B-0.90%1.232Mบริการเชิงพาณิชย์50
395.143B-0.36%223.702Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1596.223B-0.21%436.679Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2407.846B-0.27%785.457Kระบบขนส่ง13
2125.890B-0.38%1.613Mระบบขนส่ง4
129.630B-1.29%278.828Kสาธารณูปโภค2
281.325B0.42%1.040Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2031.333B-0.47%616.254Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
7115.486B-1.08%440.805Kการค้าปลีก34
14648.577B-0.44%450.621Kการผลิตของผู้ผลิต86
9276.374B-0.08%670.883Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
10399.122B0.52%780.979Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3270.137B-1.06%281.469Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1289.769B-0.84%509.046Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1544.191B0.53%556.963Kบริการผู้บริโภค11
3773.120B0.12%337.318Kการผลิตของผู้ผลิต47
71.796B-0.11%31.600Kบริการผู้บริโภค1
105.799B0.82%382.200Kบริการผู้บริโภค1
1142.247B0.79%1.406Mการค้าปลีก8
962.937B-0.66%319.128Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3879.391B-0.21%2.247Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
20658.250B-0.09%928.883Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ86
29.280B-1.34%198.722Kแร่พลังงาน2
2268.151B-1.13%832.843Kบริการเชิงพาณิชย์35
182.441B-0.45%105.538Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
498.451B0.03%112.829Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
227.754B-0.45%174.259Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1243.357B-0.00%194.635Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน32
195.359B-2.66%419.364Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1299.794B-0.20%399.227Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
972.978B0.60%518.998Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
2069.618B-0.73%719.674Kการค้าปลีก15
2450.585B0.07%867.894Kการค้าปลีก12
3700.778B0.65%265.931Kการค้าปลีก19
6965.691B0.39%1.315Mสาธารณูปโภค15
9175.840B-0.27%718.233Kการผลิตของผู้ผลิต58
9176.890B-0.49%1.685Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
32024.742B-0.44%1.042Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
7893.915B-0.97%877.463Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43
1260.365B-0.17%180.415Kบริการการกระจายสินค้า32
1467.531B-1.09%1.278Mการค้าปลีก20
23662.784B1.05%2.859Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
13873.689B-1.95%697.129Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม184
227.525B-0.12%50.539Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
7438.116B-0.68%1.969Mการเงิน45
607.852B-0.93%815.724Kการเงิน4
174.541B1.73%275.638Kบริการเชิงพาณิชย์4
1134.632B-0.28%63.176Kบริการการกระจายสินค้า38
10104.773B0.39%2.488Mการค้าปลีก52
89.751B-0.29%56.423Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2596.233B-0.75%343.485Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
8974.947B-0.87%481.075Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร76
98.582B-1.25%44.010Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4028.629B-0.87%436.175Kสาธารณูปโภค17
226.673B0.23%22.751Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
489.960B-0.14%213.438Kการค้าปลีก11
1479.671B-0.13%669.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร35
65.331B-0.26%34.924Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
613.132B0.07%151.174Kบริการผู้บริโภค16
13202.798B-1.00%1.156Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9649.367B0.76%1.506Mการผลิตของผู้ผลิต15
28656.819B-0.95%475.704Kการผลิตของผู้ผลิต194
6249.515B0.46%446.754Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
15352.095B0.14%829.006Kบริการทางด้านเทคโนโลยี197
439.062B-0.46%120.050Kการเงิน8
892.952B0.65%1.244Mแร่พลังงาน2
1110.616B-1.00%992.368Kการค้าปลีก23
13730.693B-0.06%6.252Mบริการทางด้านเทคโนโลยี75
7146.275B-0.05%3.651Mการเงิน39
208.519B20.98%120.901Kการเงิน11
417.919B0.82%950อื่นๆ239
8759.534B0.26%2.558Mการเงิน6
30489.589B0.30%18.688Mการเงิน11
17558.987B1.24%6.025Mการสื่อสาร4
1438.313B-0.42%519.027Kระบบขนส่ง32
3.511B-2.81%14.300Kบริการผู้บริโภค1
1551.023B-0.51%457.146Kบริการการกระจายสินค้า17
14666.321B-0.98%1.713Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
611.009B-0.62%514.298Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ21
4796.576B-0.56%707.266Kการผลิตของผู้ผลิต68
68.913B-0.16%288.781Kอื่นๆ6
7126.092B-1.05%342.075Kบริการเชิงพาณิชย์169
2180.666B-0.06%455.999Kการผลิตของผู้ผลิต44
60899.553B1.10%3.166Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
6541.530B-1.86%1.106Mบริการผู้บริโภค36
31.462B-2.24%132.569Kการเงิน2
951.779B0.04%126.354Kการผลิตของผู้ผลิต23
1765.558B-0.24%3.826Mแร่พลังงาน3
3293.599B0.99%6.337Mแร่พลังงาน8
150.388B0.82%240.861Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4167.799B0.74%7.206Mบริการผู้บริโภค61
220.681B-0.45%100.641Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1208.908B-0.46%805.053Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
2938.269B-0.89%658.433Kระบบขนส่ง21
8191.380B0.40%313.322Kบริการทางด้านเทคโนโลยี114
1661.060B-2.76%548.493Kบริการเชิงพาณิชย์40
581.506B-0.50%333.765Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
21952.631B-0.89%1.366Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
30112.127B0.27%1.190Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
5.214B0.00%498.400Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
6071.989B1.81%1.784Mการเงิน3
130.873B0.43%26.481Kบริการผู้บริโภค12
19.915B-1.48%29.033Kบริการผู้บริโภค2
1255.675B-2.45%2.506Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
16837.184B-0.05%518.439Kระบบขนส่ง20
24474.346B-0.77%1.529Mการเงิน125
17367.925B-0.25%7.635Kการเงิน70
9897.593B-0.51%683.911Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
13039.255B0.22%1.717Mการเงิน81
5223.662B-0.51%309.380Kบริการผู้บริโภค98
5485.913B0.45%4.143Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
749.723B-1.05%266.813Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
2143.530B0.27%1.296Mการเงิน1
3245.968B-0.74%348.687Kการค้าปลีก62
13244.261B2.34%18.373Mการสื่อสาร18
5118.465B-4.14%2.018Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
228.487B0.20%95.508Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
2488.785B0.34%2.418Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
4023.870B0.07%4.098Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1133.388B-0.59%692.127Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1569.254B0.24%251.547Kระบบขนส่ง24
6500.963B-0.63%2.119Mการผลิตของผู้ผลิต36
20.380B1.82%74.089Kสาธารณูปโภค2
33384.771B0.72%2.176Mบริการการกระจายสินค้า164
18454.793B0.44%4.059Mการสื่อสาร8
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ