อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
65.906M-2.95%5.994Kบริการเชิงพาณิชย์3
928.874B-5.84%3.593Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
956.017B-4.81%228.119Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ167
334.330B-2.31%105.277Kระบบขนส่ง18
1106.555B-4.81%2.030Mระบบขนส่ง7
61.156B-5.31%6.116Mสาธารณูปโภค11
131.923B-3.55%5.836Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1703.777B-1.69%146.807Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร79
1055.481B-2.01%445.749Kการค้าปลีก27
3320.951B-4.82%3.136Mการผลิตของผู้ผลิต140
935.745B-2.16%566.490Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1819.496B-0.39%1.348Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
467.717B-0.95%203.428Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
255.799B-1.52%71.526Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
497.435B-7.14%1.270Mบริการผู้บริโภค28
832.295B-1.93%86.433Kการผลิตของผู้ผลิต71
160.151B-6.91%1.768Mบริการผู้บริโภค11
72.855B-7.96%1.938Mบริการผู้บริโภค2
1.449B-4.92%100การค้าปลีก1
2467.194B-3.17%732.599Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ75
921.305B-1.05%193.389Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
2576.513B-3.37%182.802Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ195
2257.058B-3.01%7.174Mแร่พลังงาน6
24.471B-3.53%11.231Kบริการเชิงพาณิชย์19
499.986M-2.37%10.077Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
85.366B-0.81%289.190Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
9.374B-4.72%39.926Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7573.022B-3.36%899.404Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน91
90.788B-6.11%1.037Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
379.696B-5.05%125.847Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
7.180B-2.70%36.615Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
54.679B-5.96%12.582Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
72.184B-1.26%110.580Kการค้าปลีก4
7130.792B-3.16%7.301Mสาธารณูปโภค61
3648.423B-4.00%1.070Mการผลิตของผู้ผลิต128
86.169B-6.37%106.748Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
596.888B-0.82%2.026Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
17.364B-7.10%60.644Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
26.237B-3.99%41.143Kบริการการกระจายสินค้า12
88.557B-4.83%54.096Kการค้าปลีก6
1573.603B-2.09%239.674Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
5618.841B-2.53%2.201Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม184
21.454B-7.37%128.428Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
19800.777B-4.97%3.523Mการเงิน157
7455.047B-3.49%1.610Mการเงิน119
759.110B-2.68%11.227Kบริการเชิงพาณิชย์9
46.467B-4.59%40.766Kบริการการกระจายสินค้า20
332.219B-4.90%338.375Kการค้าปลีก4
3062.420B-3.03%74.139Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1257.995B-3.13%22.665Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
2347.303B-2.51%784.493Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
3.336B-6.39%10.071Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1816.223B-4.21%44.269Mสาธารณูปโภค10
—%รัฐบาล3
290.929B-3.19%33.537Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
20.672B-4.93%42.980Kการค้าปลีก2
66.440B-1.80%25.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1098.654B-3.00%436.729Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ28
878.470B-2.73%936.380Kบริการผู้บริโภค67
15392.879B-3.19%1.704Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
388.451B-2.64%172.254Kการผลิตของผู้ผลิต29
1962.372B-3.16%63.266Kการผลิตของผู้ผลิต137
8534.523B-2.48%909.987Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ127
30371.616B-5.39%3.426Mบริการทางด้านเทคโนโลยี164
2567.348B-1.67%14.210Mแร่พลังงาน4
85.118B-4.94%536.179Kการค้าปลีก4
293.795B-2.19%486.979Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1909.299B-5.41%369.600Kการเงิน199
2546.113B-5.26%810.595Kการเงิน31
435.793B-10.54%6.817Mอื่นๆ120
6733.525B-2.90%748.122Kการเงิน12
5703.694B-3.20%5.834Mการเงิน17
219.555B-4.10%120.563Kการสื่อสาร6
143.237B-4.51%91.978Kระบบขนส่ง13
4.701B-0.48%1.025Kบริการผู้บริโภค1
408.004M0.23%49.197Kบริการการกระจายสินค้า7
54.634B-0.56%106.592Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
641.882B0.03%63.765Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
1244.981B-3.89%409.076Kการผลิตของผู้ผลิต94
125.620B-4.68%193.473Kอื่นๆ7
535.841B-3.25%285.138Kบริการเชิงพาณิชย์85
1130.855B-2.51%38.385Kการผลิตของผู้ผลิต61
9482.359B-3.14%6.057Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
833.588B-2.98%2.919Mบริการผู้บริโภค65
2557.376B-3.95%1.984Mการเงิน4
171.189M0.00%45การผลิตของผู้ผลิต3
1355.800B-4.51%1.649Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
245.166B-3.76%1.820Mแร่พลังงาน7
21867.067B-3.64%8.585Mแร่พลังงาน23
59.170B-3.99%89.389Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
613.685B-8.22%2.551Mบริการผู้บริโภค28
2889.083B-1.81%1.106Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
3806.354B-7.32%10.328Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
1771.835B-4.36%6.125Mระบบขนส่ง31
425.213B-3.03%333.618Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
867.628B-0.19%261.761Kบริการเชิงพาณิชย์6
2343.187B-3.23%675.075Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
5045.792B-2.57%1.995Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ79
5499.867B-2.97%821.049Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ112
1.662B-4.89%29.940Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
53.885B-2.69%28.950Kบริการผู้บริโภค10
100.256B-5.48%49.238Kบริการผู้บริโภค15
193.987B-3.06%131.628Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ61
621.358B-0.69%1.409Mระบบขนส่ง2
3157.163B-3.37%2.802Mการเงิน146
737.057B1.57%194.313Kการเงิน4
1.639B-3.45%34.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
33656.965B-3.43%12.429Mการเงิน69
482.102B-5.17%898.127Kบริการผู้บริโภค9
1.598B-1.23%43.861Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1694.964B-3.72%401.488Kการเงิน4
3085.247B-0.23%937.527Kการค้าปลีก18
1296.461B-2.48%3.506Mการสื่อสาร18
3911.373B-6.50%6.798Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน183
266.531B-7.99%703.527Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
775.656B-4.80%393.223Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ305
5104.529B-0.06%16.191Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
13.141B-10.39%56.687Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
95.199B-2.18%67.181Kระบบขนส่ง12
2291.956B-3.92%3.598Mการผลิตของผู้ผลิต69
1.514B-5.95%20.635Kสาธารณูปโภค1
999.774B-4.97%966.293Kบริการการกระจายสินค้า97
5938.273B-1.40%16.554Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม Following ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ