ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ฮังการี

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์36.414B HUF6.16%+1.04%29534
การสื่อสาร42T HUF3.53%+1.19%56123
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร46.213T HUF8.78%−1.42%2924
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12.149T HUF0.39%+1.46%233
บริการการกระจายสินค้า3.901B HUF0.00%+3.56%54.283K11
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.253T HUF0.97%+4.94%60534
แร่พลังงาน1.803T HUF12.74%−0.29%48.914K11
การเงิน20.551T HUF2.16%+2.29%24.814K817
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.029T HUF7.42%+1.23%70613
อื่นๆ17
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.667T HUF0.00%−1.09%1K22
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14.195T HUF7.88%−1.09%1234
การผลิตของผู้ผลิต45.51T HUF3.07%+0.37%3233
การค้าปลีก49.008B HUF0.00%+2.67%125.337K12
บริการทางด้านเทคโนโลยี63.625T HUF1.41%+2.85%6325
ระบบขนส่ง4.446T HUF0.04%+3.21%38123
สาธารณูปโภค11.974T HUF4.23%+1.75%2725