หุ้นที่มีรายได้สุทธิสูงสุด — ตลาดหลักทรัพย์ฮังการี

รายได้สุทธิคือกำไรของบริษัทที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด — แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและการบริหารจัดการที่ดี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าบริษัทนั้น คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ (แม้ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดหลายๆ ตัวก็ตาม) ในรายการด้านล่าง คุณจะพบบริษัทที่มีรายได้สุทธิสูงสุด คุณสามารถเริ่มออกแบบกลยุทธ์การลงทุนได้ทันที

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
กำไรต่อหุ้น (ปีงบประมาณ)
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
กำไรต่อหุ้นปรับลด ( 12 เดือนล่าสุด)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย
อัตรากำไรขั้นต้น (ไตรมาสล่าสุด)
กำไรสุทธิ (ปีงบประมาณ)
รายได้
กำไรต่อหุ้นปรับลด (ปีงบประมาณ)
รายได้ประจำปี
รายได้
MOLMOL SHARE
731.00HUF808.54HUF806.54HUF1.12THUF266.594BHUF979.504BHUF5.959THUF723.00HUF5.959THUF526.135BHUF
OTPOTP BANK SHARE
1738.78HUF1188.99HUF1188.99HUF1.758THUF1738.27HUF1.758THUF455.592BHUF
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
750.65HUF806.44HUF806.44HUF198.787BHUF95.993BHUF349.273BHUF630.595BHUF750.65HUF630.595BHUF139.626BHUF
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
58.56HUF68.51HUF68.51HUF252.723BHUF55.736BHUF202.425BHUF700.12BHUF58.56HUF700.12BHUF58.997BHUF
4IG4IG SHARE
71.44HUF59.53HUF59.08HUF9.443BHUF3.681BHUF6.09BHUF93.653BHUF71.44HUF93.653BHUF6.958BHUF
WABERERSWABERER`S SHARE
368.44HUF349.04HUF349.04HUF26.508BHUF5.76BHUF28.393BHUF211.856BHUF368.44HUF211.856BHUF6.447BHUF
ALTEOALTEO SHARE
309.96HUF312.21HUF302.03HUF14.676BHUF3.161BHUF12.948BHUF44.249BHUF302.03HUF44.249BHUF5.855BHUF
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
394.99HUF411.50HUF9.779BHUF1.561BHUF8.146BHUF68.664BHUF394.97HUF68.664BHUF5.687BHUF
BIFBIF SHARE
19.69HUF3.396BHUF6.273BHUF19.69HUF6.273BHUF4.957BHUF
APPENINNAPPENINN SHARE
91.20HUF2.051BHUF2.612BHUF91.20HUF2.612BHUF4.316BHUF
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
392.70HUF402.48HUF402.48HUF5.061BHUF1.409BHUF5.334BHUF7.241BHUF392.70HUF7.241BHUF3.959BHUF
ANYANY SHARE
251.41HUF251.41HUF251.41HUF6.927BHUF2.184BHUF13.927BHUF40.658BHUF251.41HUF40.658BHUF3.607BHUF
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
8.95HUF8.79HUF7.175BHUF1.548BHUF4.51BHUF194.956BHUF194.956BHUF3.242BHUF
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
21.92HUF13.985BHUF21.92HUF13.985BHUF2.373BHUF
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
17.82HUF17.82HUF17.82HUF23.536BHUF17.74HUF23.536BHUF1.675BHUF
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
44.30HUF45.96HUF45.96HUF2.129BHUF1.008BHUF3.51BHUF14.759BHUF44.30HUF14.759BHUF1.586BHUF
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
718.00HUF1564.50HUF1564.50HUF4.252BHUF3.168BHUF4.384BHUF13.083BHUF718.00HUF13.083BHUF1.436BHUF
RABARÁBA SHARE
94.00HUF95.26HUF4.015BHUF2.719BHUF8.819BHUF46.436BHUF94.00HUF46.436BHUF1.272BHUF
PANNERGYPANNERGY SHARE
54.71HUF54.03HUF54.03HUF2.584BHUF1.52BHUF6.38BHUF54.71HUF6.38BHUF897MHUF
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
132.71HUF132.71HUF132.71HUF1.108BHUF1.264BHUF2.202BHUF132.71HUF2.202BHUF796.251MHUF
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
7.61HUF7.61HUF7.61HUF490.298MHUF553.95MHUF4.763BHUF7.61HUF4.763BHUF384.28MHUF
DMKERDM-KER SHARE
1.99HUF1.99HUF1.99HUF927.023MHUF909.895MHUF16.85BHUF1.99HUF16.85BHUF250.843MHUF
GLOSTERGLOSTER SHARE
10.49HUF135.912MHUF2.311BHUF10.49HUF2.311BHUF162.66MHUF
ORMESTERŐRMESTER SHARE
33.01HUF33.01HUF33.01HUF125.324MHUF80.427MHUF253.321MHUF1.858BHUF33.01HUF1.858BHUF80.952MHUF
AKKOAKKO INVEST SHARE
1.63HUF37.732MHUF197.279MHUF1.63HUF197.279MHUF54.318MHUF
NUTEXNUTEX SHARE
0.28HUF450KHUF0.28HUF450KHUF26.087MHUF
EHEPEHEP SHARE
−29.75HUF−29.75HUF−29.75HUF−16.331MHUF8KHUF−29.75HUF8KHUF−16.352MHUF
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−3.82HUF−19.887MHUF259KHUF−3.82HUF259KHUF−81.781MHUF
OPUSOPUS SHARE
−9.55HUF20.80HUF20.80HUF22.542BHUF6.468BHUF2.415BHUF223.433BHUF−9.55HUF223.433BHUF−6.52BHUF