อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
11.823B-1.10%775.977Kบริการเชิงพาณิชย์20
24.437B-1.37%19.595Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
34.968B-1.34%1.979Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
24.845B-1.91%13.893Mระบบขนส่ง11
247.223B-0.24%13.660Mระบบขนส่ง5
98.870B-1.58%5.825Mสาธารณูปโภค11
159.062B-0.77%9.178Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
602.478B-0.46%6.303Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร70
501.247B-0.52%2.241Mการค้าปลีก18
183.561B-1.54%10.142Mการผลิตของผู้ผลิต19
59.841B-1.68%907.680Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
503.946B-0.12%7.580Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
40.388B-2.32%3.143Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
507.346B1.28%9.708Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
24.587B-0.14%2.622Mบริการผู้บริโภค4
27.122B-2.22%11.580Mการผลิตของผู้ผลิต6
3.009B-0.83%1.038Mบริการผู้บริโภค3
763.611B0.91%8.079Mบริการผู้บริโภค14
2.614B-2.97%1.976Mการค้าปลีก1
40.160B0.36%5.353Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.533B-1.74%55.905Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
119.059B3.38%10.478Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
397.370B-1.09%23.637Mแร่พลังงาน23
8.248B-1.71%1.099Mบริการเชิงพาณิชย์15
2.460B-0.85%316.106Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.839B-3.24%869.058Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
85.411B-1.11%22.586Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
500.123B-1.06%11.504Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
1.015B-0.58%423.339Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
98.783B0.71%10.323Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
56.553B-3.24%13.516Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
6.165B-0.55%3.067Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
46.309B0.16%892.620Kการค้าปลีก14
274.282M1.41%31.104Mการค้าปลีก1
752.954B-0.70%10.132Mสาธารณูปโภค21
152.079B-1.10%4.514Mการผลิตของผู้ผลิต34
314.212B2.26%12.114Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
67.225B-0.76%3.134Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
48.017B1.42%1.397Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
21.942B1.89%2.064Mบริการการกระจายสินค้า11
17.512B0.04%267.750Mการค้าปลีก4
129.809B-2.03%3.075Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
809.054B-1.25%9.792Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม136
82.086B-0.68%8.559Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
184.712B0.02%2.732Mการเงิน44
249.176B-2.15%19.933Mการเงิน98
21.180B0.45%7.417Mบริการการกระจายสินค้า14
112.209B-0.64%26.285Mการค้าปลีก11
16.425B0.86%3.235Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
467.129B0.61%14.420Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
275.729B-0.86%4.536Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
3.333B-0.29%1.086Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
646.678B-0.96%10.271Mสาธารณูปโภค12
30.761B-3.22%8.805Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
4.552B0.53%206.570Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
79.070B-1.30%1.497Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
214.039B1.41%35.030Mบริการผู้บริโภค32
128.969B-0.34%2.687Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
278.266B-1.46%4.374Mการผลิตของผู้ผลิต10
119.721B-0.59%3.903Mการผลิตของผู้ผลิต28
110.361B-0.44%17.967Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
254.873B-0.18%25.686Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1140.334B-0.84%143.269Mแร่พลังงาน8
4407.921B0.68%23.448Mการค้าปลีก3
642.873B2.60%26.294Mบริการทางด้านเทคโนโลยี22
1356.136B0.02%9.966Mการเงิน64
204.943B-0.88%21.362Mการเงิน21
17.363B-0.88%1.865Mอื่นๆ13
1849.977B-0.77%28.646Mการเงิน4
6561.244B-0.31%214.681Mการเงิน12
489.700B-1.91%83.694Mการสื่อสาร5
163.970B-1.45%6.074Mระบบขนส่ง17
2.141B-1.59%4.336Mบริการผู้บริโภค3
10.493B-0.76%3.290Mบริการการกระจายสินค้า9
116.075B4.42%10.735Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
120.465B1.02%6.262Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
267.939B-0.77%12.089Mการผลิตของผู้ผลิต10
137.228B-0.83%16.039Mอื่นๆ77
323.995B-0.11%3.159Mบริการเชิงพาณิชย์87
73.224B0.68%10.140Mการผลิตของผู้ผลิต15
565.610B0.98%25.087Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
65.868B-1.09%27.876Mบริการผู้บริโภค23
2472.750B0.07%22.183Mการเงิน7
290.347M-3.12%976.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
10.807B-0.11%1.645Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
549.214B-1.48%55.125Mแร่พลังงาน10
1.244B-0.34%3.051Mแร่พลังงาน3
28.937B-0.44%9.896Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
120.414B0.67%5.288Mบริการผู้บริโภค36
108.081B-1.66%6.408Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
64.448B-0.36%6.105Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
361.323B-0.90%3.197Mระบบขนส่ง32
193.049B-0.33%19.195Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
3.277B-1.26%498.981Kบริการเชิงพาณิชย์5
118.647B0.99%15.079Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
806.746B1.03%3.700Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ34
150.131B3.26%9.338Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
106.774B-5.52%16.346Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
314.570B-1.28%38.444Mการเงิน3
37.408B-0.80%2.866Mบริการผู้บริโภค4
5.517B1.24%638.880Kบริการผู้บริโภค7
40.593B0.13%5.183Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
285.364B-0.56%4.896Mระบบขนส่ง3
4935.578B0.27%8.711Mการเงิน220
258.306B0.11%4.651Mการเงิน10
26.193B-0.80%1.865Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
3382.069B-0.20%49.115Mการเงิน24
219.041B1.20%6.875Mบริการผู้บริโภค38
401.101B-0.40%19.194Mการเงิน1
1280.695B-29.99%13.091Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
1.472B0.61%3.568Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
425.192B-0.43%3.852Mการค้าปลีก40
4163.172B2.55%100.322Mการสื่อสาร12
98.441B-0.63%8.316Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
491.891B1.75%162.214Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
40.785B-0.03%2.669Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
12.160B-2.28%4.422Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
124.076B1.25%1.476Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
688.209M-1.05%466.081Kระบบขนส่ง3
238.941B-1.28%17.779Mการผลิตของผู้ผลิต13
15.962B-1.62%2.004Mสาธารณูปโภค7
46.640B-0.01%7.267Mบริการการกระจายสินค้า57
1358.437B-1.29%20.072Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ