อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
73.787B0.10%2.854Kบริการเชิงพาณิชย์22
2266.153B0.12%13.954Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
133.170B-0.35%1.430Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
703.055B-0.37%185.116Kระบบขนส่ง28
382.439B-0.40%59.418Kระบบขนส่ง31
141.758B0.78%2.896Kสาธารณูปโภค18
66.359B-0.39%839แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
2195.881B-1.23%17.366Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร50
344.382B0.04%349การค้าปลีก20
313.819B-0.62%60.668Kการผลิตของผู้ผลิต79
48.274B1.06%421สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1438.574B0.29%1.525Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
1353.125B-1.00%3.409Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1438.145B-0.84%1.669Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
219.147B-0.34%18.122Kบริการผู้บริโภค27
229.712B-1.73%1.278Kการผลิตของผู้ผลิต39
1508.762B0.54%1.065Kบริการผู้บริโภค19
234.386B-0.61%293บริการผู้บริโภค24
—%การค้าปลีก
70.554B-1.58%229อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
553.807B-0.51%376.173Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
1063.159B-0.78%91.239Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
1.789B-2.61%0แร่พลังงาน4
23.695B-0.69%88บริการเชิงพาณิชย์13
22.977B0.14%137เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
134.874B-1.78%251เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
254.667B-0.49%2.800Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
77.734B-1.57%152.282Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
2.766B-1.23%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
258.907B-0.13%968อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
2.693B-1.46%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
1187.523B-0.47%1.398Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
42.780B-2.59%22.376Kการค้าปลีก20
84.305B2.46%154การค้าปลีก8
393.970B-0.58%394การค้าปลีก9
2498.986B0.69%122.950Kสาธารณูปโภค113
723.990B-0.91%5.425Kการผลิตของผู้ผลิต98
310.564B-1.56%3.137Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์56
533.400B-1.34%2.275Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
588.100B-1.44%3.303Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
10.026B-1.64%6บริการการกระจายสินค้า17
13.563B-0.12%0การค้าปลีก7
427.009B-1.14%8.206Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
396.576B-0.70%3.653Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม76
258.112B0.23%212บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
2457.207B-0.71%3.048Kการเงิน69
1118.674B-1.32%9.126Kการเงิน59
235.558B-0.34%183บริการเชิงพาณิชย์8
17.947B-0.63%307.973Kบริการการกระจายสินค้า10
1295.430B0.38%2.016Kการค้าปลีก30
1848.912B0.39%1.587Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
182.313B0.01%371สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
230.003B0.00%3.620Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
46.214B-1.10%16แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
231.859B0.73%30.452Kสาธารณูปโภค21
23.134B0.33%84สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
762.830B-0.09%371การค้าปลีก13
71.865B-0.07%468สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
123.656B-0.23%158บริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
220.276B-0.35%660บริการผู้บริโภค20
3402.746B0.04%4.248Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร57
1407.902B-1.16%97.442Kการผลิตของผู้ผลิต24
1817.207B-1.65%2.210Kการผลิตของผู้ผลิต142
174.665B-0.32%2.016Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
1586.706B-0.58%22.360Kบริการทางด้านเทคโนโลยี127
207.625B0.23%0การเงิน8
4436.396B-1.07%59.060Kแร่พลังงาน61
4662.475B-0.34%7.402Kการค้าปลีก24
8225.014B-0.22%2.509Kบริการทางด้านเทคโนโลยี84
1144.571B-0.69%18.569Kการเงิน77
829.323B0.04%1.454Kการเงิน103
790.200M-2.32%2.915Kอื่นๆ18
294.432B-0.44%72การเงิน23
5999.728B-1.24%86.751Kการเงิน109
2776.012B-0.17%311.977Kการสื่อสาร57
1151.705B0.71%57บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
99.807B-0.50%2.297Kระบบขนส่ง17
698.321B-0.50%2.795Kบริการผู้บริโภค3
125.585B0.38%184บริการการกระจายสินค้า19
2362.269B-1.38%13.492Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ78
270.534B-0.13%101.793Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ21
79.447B-1.25%71การผลิตของผู้ผลิต20
1.471B-0.30%5.239Kอื่นๆ15
472.585B0.52%1.235Kบริการเชิงพาณิชย์110
54.719B-0.37%115การผลิตของผู้ผลิต22
2158.822B0.23%125.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร66
207.188B0.27%4.058Kบริการผู้บริโภค48
3957.553B-0.21%22.599Kการเงิน62
8.895B0.03%130การผลิตของผู้ผลิต9
364.783B-0.35%665บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
413.537B-1.51%1.323Kแร่พลังงาน33
256.627B-1.54%192แร่พลังงาน17
105.400B-2.13%151บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
512.325B-0.48%20.175Kบริการผู้บริโภค28
28.156B-0.36%61สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
910.595B-1.14%9.754Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน56
75.380B-0.95%9.849Kระบบขนส่ง23
7176.430B-0.12%52.968Kบริการทางด้านเทคโนโลยี132
38.652B-1.14%124บริการเชิงพาณิชย์12
194.914B-0.56%111เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
7535.652B-0.00%6.123Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ83
682.318B-0.81%209.741Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33
448.405B2.69%22.261Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน49
438.092B-0.33%27.016Kการเงิน25
19.177B0.06%248บริการผู้บริโภค14
92.655B-0.34%961บริการผู้บริโภค16
113.207B-1.33%381อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
1062.433B-0.49%131ระบบขนส่ง31
594.476B0.01%144.467Kการเงิน149
29.988B-1.77%212การเงิน4
423.971B-0.42%236สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร35
1002.626B-0.90%113.855Kการเงิน104
1136.475B-0.20%1.291Kบริการผู้บริโภค36
29.315B6.64%1.644Kการเงิน12
3808.857B-1.49%57.821Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
13.159B0.32%19.036Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
48.892B-0.41%0การเงิน6
680.667B0.17%15.496Kการค้าปลีก46
577.512B-0.69%26.800Kการสื่อสาร43
172.209B-2.30%380.232Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
4671.150B-2.00%67.453Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
31.128B1.66%752อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
992.716B-0.33%3.037Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
119.338B-0.87%44สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
97.322B0.21%1ระบบขนส่ง12
890.820B-0.96%2.116Kการผลิตของผู้ผลิต62
145.629B0.13%2.644Kสาธารณูปโภค10
431.045B-0.58%3.324Kบริการการกระจายสินค้า68
2165.047B2.10%93.079Kการสื่อสาร32
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ