สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

7
หุ้น
2.184B
เงินทุนของตลาด
37.463K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.38%
เปลี่ยนแปลง
−10.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
−24.23%
ประสิทธิภาพ ปี
−29.65%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม