อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
44.579B2.43%17.541Mบริการเชิงพาณิชย์11
524.272B2.15%35.220Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
1336.543B-0.35%42.076Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ66
369.090B-1.07%21.002Mระบบขนส่ง17
424.238B-0.65%94.808Mระบบขนส่ง10
16.197B0.40%10.236Mสาธารณูปโภค3
207.482B1.06%49.422Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
405.957B0.23%35.632Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
22.041B0.43%2.453Mการค้าปลีก4
964.939B1.61%33.985Mการผลิตของผู้ผลิต101
210.863B0.31%21.995Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
2685.798B-0.35%7.244Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
47.336B2.32%5.211Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
683.181B0.38%19.302Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
57.213B-1.31%44.154Mบริการผู้บริโภค6
290.898B0.86%27.583Mการผลิตของผู้ผลิต42
70.545B1.16%34.294Mบริการผู้บริโภค5
1.736B0.51%1.720Mบริการผู้บริโภค1
38.882B-0.62%1.964Mการค้าปลีก2
267.704B-0.26%27.552Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
266.542B-0.20%38.299Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
1547.959B0.98%31.065Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ170
864.109B-0.03%32.836Mแร่พลังงาน36
78.949B1.09%17.765Mบริการเชิงพาณิชย์15
180.152B2.80%21.810Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
506.635B1.96%27.717Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
380.773B1.80%94.182Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
659.585B0.02%28.852Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
53.809B-0.21%4.757Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
321.018B2.14%23.449Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
88.167B0.07%7.745Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
39.609B2.37%39.492Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
309.050B-0.17%12.956Mการค้าปลีก46
3.813B3.25%57.848Mการค้าปลีก1
86.780B0.79%4.952Mการค้าปลีก9
1475.497B-0.04%29.056Mสาธารณูปโภค66
2300.446B0.77%30.586Mการผลิตของผู้ผลิต212
1566.167B2.88%68.695Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
1105.729B1.45%351.513Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์92
661.162B1.60%32.654Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
31.239B0.91%28.316Mบริการการกระจายสินค้า6
152.304B1.32%62.077Mการค้าปลีก5
1335.962B-0.23%47.612Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร55
1835.052B-0.14%114.177Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม102
206.587B0.55%23.578Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
50.704B0.07%31.310Mการเงิน5
296.089B3.05%155.185Mการเงิน5
116.449B6.69%796.652Mบริการเชิงพาณิชย์1
19.658B0.30%5.053Mบริการการกระจายสินค้า5
129.810B-1.17%61.405Mการค้าปลีก6
52.349B-0.81%11.843Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
202.388B-0.78%13.773Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
555.264B0.19%10.449Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
46.397B1.02%15.276Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
85.746B1.10%12.571Mสาธารณูปโภค15
302.797B-0.16%7.656Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร39
18.433B0.76%6.426Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
169.786B-0.83%15.815Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
201.339B-0.43%219.962Mบริการผู้บริโภค11
113.480B-0.02%9.839Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
90.629B-0.22%12.001Mการผลิตของผู้ผลิต4
1565.416B0.85%28.068Mการผลิตของผู้ผลิต253
637.275B0.83%25.853Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ97
962.623B3.27%50.690Mบริการทางด้านเทคโนโลยี89
1595.742B-0.13%107.142Mแร่พลังงาน5
135.363B0.12%12.246Mการค้าปลีก3
115.398B3.02%92.589Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
2618.554B-0.40%153.669Mการเงิน41
416.632B-1.38%98.644Mการเงิน8
1055.204B0.44%26.921Mการเงิน2
6411.586B-0.11%123.407Mการเงิน11
245.201B0.37%126.968Mการสื่อสาร3
273.209B0.12%30.138Mระบบขนส่ง15
53.555B-0.22%8.514Mบริการการกระจายสินค้า6
862.280B1.69%10.831Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
50.014B1.13%8.535Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
499.533B1.70%62.962Mการผลิตของผู้ผลิต67
12.297B3.15%4.977Mอื่นๆ2
891.051B2.52%50.991Mบริการเชิงพาณิชย์61
196.116B1.22%28.844Mการผลิตของผู้ผลิต39
888.819B2.38%33.733Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
250.684B-0.72%21.919Mบริการผู้บริโภค23
1863.447B-0.93%97.808Mการเงิน3
73.741B3.74%28.944Mการผลิตของผู้ผลิต7
36.274B0.52%11.135Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20.410B2.25%46.246Mแร่พลังงาน2
6.416B3.27%12.670Mแร่พลังงาน3
179.698B0.83%21.553Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
287.199B-1.12%21.860Mบริการผู้บริโภค25
75.425B1.89%10.797Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
546.389B1.03%33.688Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
888.130B-0.11%16.705Mระบบขนส่ง65
1290.672B3.89%32.202Mบริการทางด้านเทคโนโลยี68
7.199B-1.60%2.156Mบริการเชิงพาณิชย์1
108.620B0.59%31.908Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
1323.892B0.66%16.252Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ103
1433.973B0.43%19.963Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ78
192.703B5.15%90.226Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
333.449B-0.66%134.499Mการเงิน1
141.005B0.40%15.730Mบริการผู้บริโภค15
61.348B1.60%37.010Mบริการผู้บริโภค5
168.066B0.20%27.244Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
161.905B0.48%24.565Mระบบขนส่ง6
2327.576B-0.50%46.834Mการเงิน159
95.702B1.98%37.087Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3784.701B-0.61%88.191Mการเงิน25
16.567B-0.36%4.214Mบริการผู้บริโภค3
450.530B-0.72%67.660Mการเงิน1
1436.603B1.55%50.081Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
59.800B0.81%7.471Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
168.602B1.23%34.074Mการค้าปลีก17
208.335B2.12%64.435Mการสื่อสาร24
724.640B0.28%48.369Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน51
1492.138B3.18%127.332Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
578.628B0.81%23.705Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
33.446B-0.42%16.024Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
17.046B0.26%3.278Mระบบขนส่ง5
989.040B0.84%47.738Mการผลิตของผู้ผลิต78
118.697B0.64%14.854Mสาธารณูปโภค17
432.498B0.57%35.012Mบริการการกระจายสินค้า46
24.438B0.03%55.102Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ