อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
55.738M1.35%26.734Kบริการเชิงพาณิชย์6
10.834B-0.60%705.418Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
36.144B2.04%485.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ102
2.802B-1.32%29.254Kระบบขนส่ง3
14.721B0.19%212.275Kระบบขนส่ง5
40.482B0.30%53.067Kสาธารณูปโภค8
11.964B4.26%167.177Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.974B0.43%11.150Kการค้าปลีก5
24.152B1.14%81.868Kการผลิตของผู้ผลิต4
34.579B-2.71%3.146Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.987B0.58%90.227Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
7.074B2.02%31.870Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
2.097B0.33%36.983Kบริการผู้บริโภค6
99.970M0.58%2.973Kการผลิตของผู้ผลิต3
33.575B-0.00%32.649Kบริการผู้บริโภค6
12.861B0.18%26.661Kบริการผู้บริโภค7
189.293M-1.17%18.900Kการค้าปลีก2
33.186B1.77%205.199Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
585.814M0.01%28.237Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
4.690B1.31%90.441Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
136.069M-2.27%16.559Kแร่พลังงาน7
339.882M0.53%11.707Kบริการเชิงพาณิชย์3
1.854M0.00%7.197Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
167.099M0.02%105.810Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
64.980M-0.43%2.230Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.148B0.19%11.930Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.569B0.45%86.107Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
374.092M-1.23%94.941Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.024B-0.09%86.554Kการค้าปลีก1
12.934B-2.06%223.321Kการค้าปลีก1
237.311M-0.81%43.269Kการค้าปลีก2
140.831B0.14%66.803Kสาธารณูปโภค20
4.705B-3.90%794.616Kการผลิตของผู้ผลิต12
1.628B-0.30%52.837Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
356.761M1.44%18.090Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1.382B-0.40%6.296Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
16.225M6.50%51.859Kบริการการกระจายสินค้า3
13.428M4.76%20.000Kการค้าปลีก1
3.304M0.00%23.810Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
23.506B0.04%42.408Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
36.922B-0.28%24.236Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
13.751B0.30%138.890Kการเงิน27
18.517B-0.05%194.624Kการเงิน135
54.240B-0.62%35.148Kบริการเชิงพาณิชย์1
399.904M0.35%4.389Kบริการการกระจายสินค้า3
65.312B-0.78%52.602Kการค้าปลีก6
125.320M-3.48%27.737Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
24.106B-0.05%31.352Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
327.606M2.35%10.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
14.144B0.63%33.847Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.037B0.15%711สาธารณูปโภค2
340.347M0.25%2.905Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
428.485M0.73%25.905Kการค้าปลีก1
346.345M0.61%5.838Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.537B-3.38%164.491Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
218.877M0.00%15.844Kบริการผู้บริโภค2
314.002M-1.62%12.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.429M-0.83%53.471Kการผลิตของผู้ผลิต2
4.730B-0.65%42.180Kการผลิตของผู้ผลิต16
828.846M2.06%45.517Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
68.801B-0.75%67.906Kบริการทางด้านเทคโนโลยี44
7.431B0.36%21.261Kการเงิน1
96.480B0.39%361.989Kแร่พลังงาน26
83.895B0.34%43.659Kการค้าปลีก3
2.667B-1.18%45.947Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
7.736B-0.81%20.793Kการเงิน9
123.113B0.51%99.660Kการเงิน24
36.547B0.33%7.499Kอื่นๆ874
83.214B0.09%358.141Kการเงิน2
496.790B0.23%452.363Kการเงิน6
91.425B-1.59%849.879Kการสื่อสาร2
13.285M-5.00%19.500Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.696B-0.58%3.993Kระบบขนส่ง5
15.973M-7.50%61.000Kบริการผู้บริโภค1
81.161M1.39%46.426Kบริการการกระจายสินค้า3
852.803M-0.71%39.247Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
1.256B1.57%141.893Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
1.532B0.99%17.338Kการผลิตของผู้ผลิต5
1.385B0.86%28.283Kอื่นๆ71
63.689B0.66%29.731Kบริการเชิงพาณิชย์51
713.409M-0.72%5.610Kการผลิตของผู้ผลิต3
89.404M-0.78%25.454Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.064B-0.37%52.949Kบริการผู้บริโภค9
38.402B-0.21%165.843Kการเงิน1
15.747M-3.57%7.400Kการผลิตของผู้ผลิต1
228.786B0.55%335.049Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
113.143B-0.03%339.115Kแร่พลังงาน154
8.442B0.53%31.739Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
1.639B-0.02%3.595Kบริการผู้บริโภค7
696.256M-0.58%10.121Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
79.102B0.36%131.652Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน530
2.549B0.13%10.133Kระบบขนส่ง4
31.091B-0.01%89.525Kบริการทางด้านเทคโนโลยี61
25.302M0.81%1.288Kบริการเชิงพาณิชย์2
173.932M-0.73%200เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.682B0.39%13.534Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
15.987B-0.37%189.072Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ52
278.443B1.21%410.687Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน575
43.525B0.30%17.202Kการเงิน4
380.197M0.40%6.729Kบริการผู้บริโภค3
3.684B-1.09%21.400Kบริการผู้บริโภค7
3.424B1.13%23.682Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
136.594B0.05%53.992Kระบบขนส่ง2
29.616B0.29%56.082Kการเงิน27
104.607B0.49%78.228Kการเงิน47
9.739B0.58%27.179Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
33.205B-0.00%121.058Kการเงิน9
80.100B-0.28%37.551Kบริการผู้บริโภค9
126.822M3.24%32.341Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
75.317M-1.11%13.712Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.537B1.00%32.702Kการเงิน3
124.826B-0.07%39.863Kการค้าปลีก17
17.187B0.17%20.901Kการสื่อสาร13
2.502B-0.80%23.420Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.056B0.36%8.760Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.859M-16.12%21.353Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
4.846B0.37%38.315Kระบบขนส่ง3
3.042B1.19%326.215Kการผลิตของผู้ผลิต10
497.472M-0.34%695สาธารณูปโภค3
23.125B0.33%27.880Kบริการการกระจายสินค้า18
67.694B-0.25%92.697Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ