สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

17
หุ้น
12.836B
เงินทุนของตลาด
417.248K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.42%
เปลี่ยนแปลง
−6.15%
ประสิทธิภาพ เดือน
+33.91%
ประสิทธิภาพ ปี
+20.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม