Invisible_man

ZEN ขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:ZEN   ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
ZEN มีทิศทางที่ดีขึ้น เป้าหมาย 21-25 บาท

Stop loss เมื่อหลุดเส้นแนวโน้ม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ