kodchaporn-rai

xpg weekเกิดได เดเกิดได

SET:XPG   XSPRING CAPITAL PCL
เดตีกรอบไฮ-โล เข้าซื้อในtfเล็ก
tfเล็กตีเส้นกดไว้ เข้าซื้อเมื่อเบรกเส้นกด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ