WaveRiders

VIBHA up

เพิ่มขึ้น
SET:VIBHA   VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
VIBHA หยุดวิ่งมาหลายวัน เริ่มไปต่อ แบบไม่รอใครแล้ว
จะไป 61.8 หรือ 78.6 ดีล่ะ

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ