WaveRiders

VIBHA goup

เพิ่มขึ้น
SET:VIBHA   VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
VIBHA ราคา break out ขึ้นมา รุนแรง
ยังไม่มีอะไรบอกว่าจะอ่อนแรงตอนไหน. วัดเป้าไกล น่าจะไปได้ถึง 78.6%

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ