meksoong01

ช่วงเวลาที่เหมาะสม ระยะยาว

เพิ่มขึ้น
SET:VGI   VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 104
2
ผลตอบเทน เฉลี่ยช่วงที่มีการขึ้น 45
ระยะการถือเฉลี่ย 319
ซื้อเมือกราฟ ตัด 21 ยืน45 ราคา9.54