FX_IDC:USDTHB   ดอลลาร์สหรัฐ / บาทไทย
นับดูแล้ว Impulsion wave อย่างสวยงาม
ถ้าคลื่นนี้คิดว่าเป็นคลื่น 4 ห้าม Retrace เกิน 61.8%
ของชุดที่ลงมา Forecast 26 Feb 2018

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ