jokenakrub7

คลื่น ➄ สุดท้าย

เพิ่มขึ้น
CURRENCYCOM:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
จากการเฝ้าสังเกตุผลรวมการย่อตัวของคลื่น ➁+➃ > 65% คือเท่ากับ 79% และคลื่น ➃ ต้องย่อตัวไม่ต่ำกว่า (B), จึงกำหนดการเข้าคำสั่งซื้อดังรูป.
ความคิดเห็น: