NutaponKo

น่าจะไปปิดแก้บ

เพิ่มขึ้น
SET:UNIQ   UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
เลยแนวเข้ามาเยอะแล้วไม่ควรไล่ราคา
มีโอกาสทำปิดแนว 5. 40
ความคิดเห็น: ตอนนี้ปิดแก้บแล้ว น่าจะใกล้จบรอบ ไม่ควรไล่ราคา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ