Thatchai789

TU

เพิ่มขึ้น
SET:TU   THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาเบรคไฮได่ แล้ววิ่งอยู่ในกรอบบนไฮเหมื่อนสะสมพลัง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ