SET:TU   THAI UNION GROUP
รูปแบบกราฟกลุ่มนี้คือกลุ่มไซเวย์ ยังไม่เลือกทางว่าจะไป
ทิศทางลงหรือขึ้น จุดราคาเข้าซื้อที่เหมาะสมควจจะอยู่
ที่ราคา 16.2
ขายที่ราคา 18.9,20.9,22.2 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ