Thatchai789

TSR

เพิ่มขึ้น
SET:TSR   None
น่าลงมาใกล้จบแล้ว ถ้าไม่มีนิวโล เป้าน่าจะอยู่แถวๆ2.50 เวลาที่ใช่ประมาณเดือนครึ่ง(เวลาแรงที่เราค่อยมาดู)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ