Knott542

TRUE แนวโน้ม

เพิ่มขึ้น
SET:TRUE   TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
TRUE ตอนนี้ทำคลื่น correction wave A B C 3-3-5 ซึ่งกำลังอยุ่ขา C ที่มี 5wave / ปัจจุบันกำลังทำ wave 2 กำลังจะขึ้น wave3 ใน ขา C ที่มี 5 wave
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ