jackyjackkkk

คิดว่า True อาจย่อใกล้จบหรือจบแล้ว พร้อมไปต่อ

เพิ่มขึ้น
SET:TRUE   TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
คิดว่า True อาจย่อใกล้จบหรือจบแล้ว จาก EW น่าจะจบ wave 2 ของ 3 แล้ว ร่วมกับเกิด Divergence RSI พร้อมไปต่อ เป้าระยะสั้น 4 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ