Tanmika

Buy ที่ราคา1.45 เวฟ2 ขึ้นจบเวฟ3ที่ 2.72บาท

SET:SYNTEC   SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
คาดว่าปรับจบเวฟ2แล้ว กำลังจะขึ้นเวฟ3และมี volume เข้ามา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ