jokenakrub7

STPI ย่อลง คลื่น II ของ คลื่น a ของ คลื่น III ใหญ่

SET:STPI   STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
รอเข้าเมื่อย่อสุดคลื่น II พร้อมมี ไดเวอเจ้น
ความคิดเห็น: เช้า 12/9/62 ไม้แรกเริ่มเข้า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ