TCtrader

SET:SRICHA

ลดลง
จำนวนเข้าชม 90
0
ปรับมุมมองใหม่ แท่งเทียนราคาทะลุลงเส้นเทียบ20วัน ซึงสวนทางกับเส้นเทียบนอน50วัน อาจเกิดการDIvergence ของเทรน ราคาปิดรายวันหลุดและนอนใต้เส้นค่าเฉลี่ย 50 ma,20MA และ 5MA
พร้อมส้ญาณforecast ใน Trend alignmnet slopeที่เส้นปะสีแดง สีเขียวจะหลุดลงต่ำกว่่า(<0 )ทิศทางSlope ที่เป็นแนวลาดลง