grafdrama555

option กลยุทธ์ ความผันผวน

SET:SET50   SET50 INDEX
ณ ราคา 1075
ชนะ เมื่อ
ราคา + มากกว่า 18 จุด

แท้ เมื่อ
ราคา +- น้อยกว่า 18 จุด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ