jokenakrub7

ย่อคลื่น (iv)

SET:SET50   SET50 INDEX
เช่นเดียวกันกับ SET แต่มีคลื่นบางตำแหน่งไม่เหมือนกัน โดยเป้าคลื่น (iv) น่าจะอยู่ในกรอบสีฟ้ากับเหลือง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ