kittiampon

SET Index กับการขยายออกไปด้านข้างด้วยรูปแบบ Flat

SET:SET   SET INDEX
SET INDEX Daily Chart
Elliott Wave Technical Analysis
Function: Counter trend
Mode: Corrective
Structure: Flat
Position: Wave ((B))
Direction Next higher Degrees: wave II of Motive
Wave Cancel invalid level:
Details: ในชาร์ตรายใน SET Index ฟื้นตัวได้จากระดับ 1517 แต่ถึ้งอย่างนั้นการเพิ่มขึ้นก็ยังไม่สามารถขยายออกไปได้เต็มที่ ภาพรวมยังคงมองเป็นการเพิ่มขึ้นของคลื่น ((B)) ของ รูปแบบ FLAT เมื่อเสร็จสิ้นราคาจะลดลงต่อในคลื่น ((C)) ก่อนปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ