Invisible_man

SET WEEK ขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SET WEEK ยังไม่หลุดเส้นแนวโน้ม

ถือหุ้นต่อ ซื้อหุ้นเพิ่ม เลือกให้ถูกตัว

STOP LOSS ตามเส้นแนวโน้ม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ