jokenakrub7

SET ภาพรวม

SET:SET   SET INDEX
w.II แดง ย่อต่ำกว่า w.II ฟ้า (ทำให้ทราบว่าไม่ใช่การย่อของ w.b ของ w.I แดงที่เคยนับไว้) โดยมี retrace 94% ซึ่งเป็นการย่อแบบ deep ดังนั้นโดยข้อสังเกตุนั้น alternation ในชุด modified impulse EW ระหว่าง w.2 กับ w.b of w.3 กับ w.4 จึงคาดการว่าการย่อ w.B ของ w.III แดง น่าจะ retrace ระหว่าง 38.2-50% แบบ shallow
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ