Nungz

การนับคลื่น ณ ปัจจุบัน ยังคงต้อง เล่นทางลงต่อไป

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
รอต่อไป ถ้าใครจะซื้อหุ้น ชะลอออกไปก่อน อีกสักระยะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ