kittiampon

#Elliottwave กฎ และ แนวทางการนับคลื่น Flat

SET:SET   SET INDEX
Flat(3-3-5)
คือรูปแบบ Simple Corrective ที่คลื่น A มีการขยายออกไปเพียงสามคลื่น ทำให้ขาดแรงกดดัน คลื่น B จึงสามารถเดินทางได้ถึงหรือเกินจุดเริ่มต้นของคลื่น A โดยที่ คลื่น C ยังขยายออกได้ห้าคลื่นอยู่ Flat มักจะสร้างการย้อนกลับได้น้อยกว่า Zigzag และมักจะเกิดขึ้นในคลื่นสี่ ของ Impulse Wave คำจำกัดความของ Flat คือ Corrective wave A-B-C ใดๆที่สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3-3-5

Rules
flat แบ่งออกเป็นสามคลื่นเสมอ
คลื่น A ไม่เคยเป็นรูปสามเหลี่ยม
คลื่น B ไม่เคยเป็นสามเหลี่ยม
คลื่น C แบ่งย่อย impulse หรือ ending diagonal เสมอ.
คลื่น B จะย้อนกลับอย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ของคลื่น A เสมอ

Guidelines
คลื่น B มักจะย้อนกลับระหว่าง 100 ถึง 138 เปอร์เซ็นต์ของคลื่น A
คลื่น C มักจะอยู่ระหว่าง 100 ถึง 165 เปอร์เซ็นต์ ของคลื่น A
คลื่น C มักจะสิ้นสุดเกินจุดสิ้นสุดของคลื่น A

Notes
เมื่อคลื่น B มากกว่า 105 เปอร์เซ็นต์ ตราบใดที่คลื่น A และคลื่น C สิ้นสุดเหนือจุดสิ้นสุดของคลื่น A การก่อตัวทั้งหมดจะเรียกว่า expanded flat.
เมื่อคลื่น B มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ตราบใดที่คลื่น A และคลื่น C ไม่สิ้นสุดเกินจุดสิ้นสุดของคลื่น A การก่อตัวทั้งหมดจะเรียกว่า running flat.

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ