HumanGraphy

SET [27/1/2020] ในวันที่ติดโรคระบาดไวรัสโคโรนา

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
SET จะลงไปจบที่แนวไหน
1. จบที่ False Zone
2. Normal Flat Target 100%
3. Elongate Flat ยืดไป 161.8%

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ