NutaponKo

ลงไปเทส 1450.42

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ถ้าเป้านี้รับไม่อยู่ได้เห็น 13000
สวนทางกับทอง เพราะกังวลไข้หวัดโคโลน่า
เป็นการรีเซ็ทตลาดใหม่ทั้งหมด อาจจะลงไปเริ่มต้นใหม่ที่ 800
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ