joeiji

คาดว่าsetจะปรับตัวในรูปแบบTriangleก่อนไปต่อ

SET:SET   SET INDEX
คาดว่าSETจะปรับตัวเป็นรูปแบบTriangleเพื่อขึ้นไปต่อตามแนวโน้มหลัก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ