SET:SET   SET INDEX
หลังจากรับข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด จากที่ไม่ค่อยขยับ
ก็ลงมาปิดที่ 1308
รับข่าวพบแค่ซากเชื้อ ซึ่งยังไม่มีการประกาศอย่างทางการ วันนี้ น่าจะอยู่ในกรอบกว้าง 1281 - 1326 กรอบแคบๆ 1293 - 1317

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ